13.9.2011

Sosiaalisen median näkökulmasta poimintoja merkonomien perustutkinnon perusteista

Tämän tekstin innoittajana ovat vastaavat poiminnat tieto- ja viestintätekniikasta, käytöntuen suuntautumisvaihtoehto

Viestintää ja mediaa koskevia lainauksia MERKONOMIEN ammatillisen perustutkinnon perusteista: (määräys 34/011/2009)

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat:
...8. viestintä ja mediaosaaminen...

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Arvioidaan kriittisyyttä mediatuotteiden tunnistamisessa, havainnoinnissa ja tulkinnassa sekä media- ja viestintäteknologian käyttämistä.

4.5.15 Verkkopalvelut tieto- ja kirjastopalvelussa
Kiitettävä K3: Toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, tuottaa monipuolisesti
aineistoa verkkoon, päivittää ja ylläpitää verkkoaineistoja aktiivisesti

4.5.9 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito
Kiitettävä K3: Lisää ja luo monipuolisesti kuvia, dokumentteja sekä
muita multimediaelementtejä sisältäviä osia verkkopalveluun, osallistuu aktiivisesti työ-
paikan verkkopalveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen, päivittää itsenäisesti sekä luo työpaikan verkkopalveluiden sisältöä ja tietoja, luo itsenäisesti tietokantoja käyttäviä ja vuorovaikutteisia elementtejä verkkopalveluun,

5.1.1.1 ÄIDINKIELI, SUOMI
  • käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet
Kiitettävä K3: hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä, osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan.

5.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov
Kiitettävä K3: käyttää liike-elämässä ja julkishallinnossa tarvittavia tietoteknisiä välineitä ja järjestelmiä tiedon hankintaa, käsittelyyn, muokkaukseen, tallentamiseen ja esittämiseen, käsittelee liiketalouden ja hallinnon alalla käytettyjen sovellusohjelmistojen tuottamia tiedostoja ja hankkia ammattitehtävissä tarvittavaa tietoa erilaisten liiketalouden ja hallinnon alan verkkohakupalveluiden ja -sovellusten avulla, käyttää tarvittavia verkkoviestintämenetelmiä ja -sovelluksia tiedon lähettämiseen ja jakamiseen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti